Gebed

God, onze Vader,
die aan de heilige Jozef
de taak van behoeder
van het goddelijk gezin
hebt toevertrouwd,
wij bidden U:
Moge de heilige Jozef
onze zorg voor de toekomst
mee helpen dragen,
helderheid scheppen
bij het nemen
van wijze beslissingen
en ons de kracht
en de middelen schenken
bij de concrete uitvoering
tot geluk en welzijn van ons allen
en tot dienst aan Kerk en wereld.
Door Christus onze Heer. Amen.


Dag 1: Woensdag 10 maart

De naam van Jozef betekent in het Hebreeuws: 
God zal er aan toevoegen.

God voegt aan het heilig leven
van hen die zijn wil vervullen onvermoede dimensies toe:
het belangrijkste, dat wat waarde geeft aan alles,
het goddelijke.

God heeft aan het nederige en heilige leven van Jozef,
het leven van Maria en dat van Onze Heer Jezus toegevoegd. Jozef kan zich de woorden van Maria eigen maken: 

Hij die machtig is, heeft aan mij grote dingen verricht. (Lc. 1, 48-4)


Dag 2: Donderdag 11 maart

Ik, Teresia van Avila,
begreep dat ik zeer verplicht was
Onze Lieve Vrouw en Sint-Jozef te dienen
omdat God mij op hun voorspraak
dikwijls op de goede weg heeft terug gebracht wanneer ik die had verlaten.


Teresia Van Avila, Mededelingen XXX, 1572


Dag 3: Vrijdag 12 maart

Reis moedig verder en
herinner u daarbij
hoe Onze Lieve Vrouw en onze heilige vader Jozef
naar Egypte moesten trekken.

Teresia van Avila, Brief 7


Dag 4: Zaterdag 13 maart

Als geen ander was Jozef
gehoorzaam
aan de minste
vingerwijzingen van de Geest
die door Gods Engel sprak
in zijn droomvisioenen.

P. Michel Coune osb


Dag 5: Zondag 14 maart

De Heer heeft in Sint-Jozef,
als in een zon,
alles samengebracht
wat alle heiligen samen bezitten
aan licht en aan glans.

Gregorius van Nazianze


 Dag 6: Maandag 15 maart


Heb een grote godsvrucht tot Sint-Jozef
die zoveel vermag
en door wiens voorspraak ik altijd geholpen ben.

Teresia van Avila,
Mededelingen XXXV, 1575


Dag 7: Dinsdag 16 maart

Zoals Sint-Jozef
voor al de noden
voor zijn gezin instond,
zo staat hij nu ook in
voor de Kerk van Jezus Christus
en verdedigt haar in alle gevaren.
Hij deelt in de ‘kracht van den hoge’ (Lc. 24,49).
Op hem doet Gods Kerk
nooit tevergeefs een beroep.

Paus Johannes Paulus II


Dag 8: Woensdag 17 maart

Uit de geschriften van P. Michel Coune
Jozef, een man van stilte
die zoveel geheimen moest dragen,
angst en twijfel kende,
en toch beschikbaar was
voor het uitvoeren van Gods droom
van redding en verlossing.

naar P. Michel Coune osb


Dag 9: Donderdag 18 maart

In elke situatie gaf Jozef zijn eigen ‘fiat’,
zoals Maria bij de Aankondiging
en Jezus in de hof van Gethsemane.
Zo werd Jozef door God geroepen
om de persoon en de zending van Jezus
rechtstreeks te dienen
door de uitoefening van zijn vaderschap.
Zo werkte hij mee aan het grote mysterie van het heil.

Paus Franciscus


19 MAART Hoogfeest van de H.Jozef

H. Jozef

bid voor ons !

aan alle vaders een gezegde Vaderdag toegewenst !